Шинжлэх ухаан технологийн сан

Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн судалгааг дэлхийн жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын үндэсний сан.

нэгдсэн мэдээллийн систем

ЗАХИАЛГАТ ТӨСӨЛ

СУУРЬ ХАВСАРГА СУДАЛГААНЫ ГРАНТ

ДОКТОРЫН ДАРААХ ИННОВАЦИЙН ТЭТГЭЛЭГ