Монголын угсаатны зүйн хээрийн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн, I-XI БОТЬ. УБ., 2011, 2020

✅️Тус хүрээлэнгийн Угсаатны зүйн салбар нь 60-аад жилийн түүхэн уламжлалтай энэ чиглэлийн ууган тулгуур судалгааны газар юм. Монгол улсад угсаатан судлалын үндэсний боловсон хүчин бэлтгэж, монгол угсаатны түүх-соёлыг цогцоор нь судлах ажлыг гардан зохион байгуулж, хээрийн судалгааны ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн. Тэрхүү судалгааны ажлыг явуулахдаа цуглуулсан хээрийн судалгааны тайлан, эх хэрэглэгдэхүүн нь тус хүрээлэнгийн Түүхийн баримт, мэдээллийн санд хадгалагдаж байна. Нийт 90 орчим хээрийн судалгааны тайлан эх хэрэглэгдэхүүн нь Монгол Улсад энэ чиглэлд хийсэн судалгааны үр дүнд цугласан гол өв юм.
Монгол Улсын түүх (XX, XXI зуун) таван боть бүтээл. УБ., 2023
✅️ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид сүүлийн 20 шахам жилийн хугацаанд ХХ зууны Монголын түүхийг бүхэлд нь дахин шинээр авч үзэх зорилгоор 2003-2021 онд нийт 5 удаагийн суурь судалгааны ажлуудыг ШУТС-гийн санхүүжилтээр гүйцэтгэн, цөөнгүй бүтээл туурвиж хэвлүүлжээ. “Монгол Улсын түүх (ХХ-ХХI зуун)” 5 боть бүтээл нь энэхүү судалгааны бааз сууринд голлон тулгуурласан бөгөөд ХХ зууны Монголын ихээхэн ээдрээтэй түүхийг үнэн бодитоор үнэлж цэгнэн, өмнөх судалгаанд төдий л хамрагддаггүй байсан асуудлуудыг хамруулж, түүхэн үйл явдлуудын талаар шинэлэг санал, дүгнэлт дэвшүүлсэн суурь судалгааны бүтээл болсон байна.
Хуваалцах
Хуваалцах: