Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн авлигын эрсдэлийн үнэлгээг бага гэж дүгнэв

Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн авлигын эрсдэлийн үнэлгээг Авлигатай Тэмцэх Газрын захиалгаар Голден Пэйж Аудит ХХК 2021 оны 8-9 дүгээр саруудад хараат бусаар зохион байгуулж ШУТСантай холбогдох зөвлөмж, дүгнэлтүүдийг гаргалаа.

Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн авлигын эрсдэлийн үнэлгээгээр 2,1 оноо буюу авлигын эрсдэл бага гэсэн дүгнэлтийг Голден Пэйж Аудит ХХК хараат бусаар дүгнэв. Хэдийгээр авлигын эрсдэл бага гэж гарсан боловч үнэлгээний хүрээнд гарсан холбогдох зөвлөмжүүдийг Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн зохион байгуулах үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллах болно.

Хуваалцах
Хуваалцах: