ШУТСангаас санхүүжилттэй төслүүдийн үр дүнгийн товч мэдээлэл

Шинжлэх ухаан, технологийн сан нь өнөөдрийг хүртэл хэрэгжиж дууссан болон үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа нийт 4969 судалгааны төслүүдийг (судалгаа боловсруулалтын ажил) санхүүжүүлэн, төслүүдийн хэрэгжилт, гарах үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна. ШУТСангийн онлайн мэдээллийн сангаас (http://data.stf.mn) төслүүдийн товч мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.
БШУЯ-ны сайдын 2021 оны А/23 тушаалын дагуу улсын төсвөөс санхүүжсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын тайлангуудыг 2021 оны 1 дүгээр улиралд багтаан бүрэн эхээр (PDF) нь олон нийтэд нээлттэй хүргэхээр ШУТСангийн хамт олон ажиллаж байна.
Судалгааны төслүүдээс гарсан зарим үр дүнгүүдийг товч тоймлон, дараах ангиллаар харуулав:
 • ном бүтээл
 • эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл
 • Шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар
 • Шинэ болон шинэчилсэн технологи
 • Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар
 • Стандарт
 • Шинэ бүтээлийн патент
 • Ашигтай загвар
 • Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ
 • Шинэ онол, теорем
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад
 • Аргачлал
 • Үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн үр ашиг

 

Хуваалцах
Хуваалцах: