С.ШАГДАРСҮРЭН: ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ БҮРЭН БОЛОМЖ БАЙНА

С.ШАГДАРСҮРЭН: ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН АНХАН ШАТНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ БҮРЭН БОЛОМЖ БАЙНА
🔎Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 3-р багийн иргэн, тус аймгийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал
#ШИНЖЛЭХ УХААН, ТEХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙГ ОРОН НУТАГТ НУТАГШУУЛЪЯ АЯН- 2024
Хуваалцах
Хуваалцах: