ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=94
2 ИННОВАЦИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8668
3 ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=477
4 ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15356
5 ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230812154721
6 ПАТЕНТЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16231112526381
7 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14848
8 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14410
9 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14403
10 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12254
11 АУДИТЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/11192
12 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/10497
13 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/11191
14 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail/492
15 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=390
16 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=493
17 ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961
18 НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390263044601
19 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/397
20 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8928
21 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12695
22 ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390355252531
23 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751
24 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15370
25 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13025
26 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12408
27 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10497
28 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2024-2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530615696721
29 МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16381595772311
Хуваалцах