Байгууллагын бүтэц, зорилго зорилт

АЛСЫН ХАРАА

Монгол улсын шинжлэх ухааан, технологийн судалгааг дэлхийн жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын үндэсний сан болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шударга ёс, ил тод байдлыг эрхэмлэн, Олон улсын жишигт нийцсэн ахисан түвшний бүтээлч судалгааг тогтмол санхүүжүүлэх замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

1
Хуваалцах