“ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД ХЭРЭГЛЭХ МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ”

06 сарын 02, 2020

“ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД ХЭРЭГЛЭХ МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ”“ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД ХЭРЭГЛЭХ МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ”