• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374663

“Соёлын үйлчилгээний хүртээмж” судалгааны тайлан

Description

Танилцуулга: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар “Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа” төслийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлсэн.

Төслийн хүрээнд соёлын төв, соёлын ордоны үнэлгээ, стандартын санал, сургалтын жишиг арга зүй, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн санал, зөвлөмжийг боловсруулсан. “Соёлын үйлчилгээний хүртээмж” төслийн судалгааны тайлангийн эхний 2 бүлэгт Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн хэрэглэгч, экспертийн судалгааны нэгтгэл, контент анализын нэгтгэл, чөлөөт ярилцлагын нэгтгэл, үр дүнг нийтлэснээрээ онцлог. 3-р бүлэгт Соёлын төв, соёлын ордны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний өнөөгийн байдалд анализ хийж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар санал зөвлөмжийг, 4-р бүлэгт Соёлын үйлчилгээний үр дүнг үнэлэх аргачлал, үйл ажиллагаа, үйлчилгээг боловсронгуй болгох санал зөвлөмжийг, 5-р бүлэгт Соёлын төв, соёлын ордны үйл ажиллагааг стандартчилах нь; өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлагыг тусгаж, 6-р бүлэгт төслийн хүрээнд хийсэн судалгаанд үндэслэн соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг тусгасан.