Хөдөөгийн амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт

Description

Хөдөөгийн амьдралын хэв маягийг судлах арга зүйн хандлага ба хүн ам зүйн асуудал; XXI зууны Монголын хөдөөгийн өрхийн аж байдал, амьдралын нөхцөл; иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт; хүн амын нийгмийн шилжилт; хүмүүсийн харилцаа, төлөв байдал, соёл, үнэлэмж; гэр бүлийн харилцааг социологийн тодорхой судалгааны үр дүнд тулгуурлан бичжээ.