МОНГОЛ ОРНЫ ГУУРСГҮЙ УРГАМЛЫН (ХӨВД,ЗАМАГ,ХАГ,МӨӨГ)УЛААН ДАНСНЫ ҮНЭЛГЭЭ, ХАМГААЛАЛ

Description

Тодорхойлолт: “Монгол орны гуурсгүй ургамлын (хөвд, замаг, хаг, мөөг) улаан дансны үнэлгээ, хамгаалал” хэмээх зөвлөмжид хөвд, замаг, хаг, мөөгийн нийт 221 зүйлийн Улаан дансны үнэлгээг багтсан байна.

Түүнчлэн уг зөвлөмжинд хөвд 3 зүйл, замаг 3 зүйл, хаг 3 зүйл, мөөг 3 зүйл нийт 12 зүйл тус бүрийн ангилал, улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ, ургах орчин, ховордлын голлох шалтгаан болон хамгаалах зөвлөмжийн талаар тоймлон оруулжээ.

 Баталгаажилт: ISBN: 978-9919-9518-3-2

Эмхэтгэсэн: Э.Энхжаргал (Хөвд), Ц. Бөхчулуун (Замаг), О.Энхтуяа, С.Жавхлан (Хаг), Н.Хэрлэнчимэг, Г.Бүрэнбаатар (Мөөг).

Хянан тохиолдуулсан:  М.Ургамал.