Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсрол

Description

Үйлийн ёсны боловсролын монгол сэтгэлгээний уламжлалыг “Оюун түлхүүр” шастирын жишээн дээр, өрнийн үйлийн ёсны боловсролын ойлголтыг Ж.Дьюгийн үзлээр төлөөлүүлэн харьцуулсны үндсэн дээр тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсролын шинж чанарыг авч үзсэн байна.