ГОВИЙН БҮСИЙН ГЕОЛОГИЙН СОНИРХОЛТОЙ ТОГТОЦ, ТУЛГУУР ЗҮСЭЛТ

Description

Говийн бүсэд тархсан голлох 43 формац, геологийн сонирхолтой 5 тогтоцын талаар  аль болох их мэдээллийг зургаар харуулахыг зорьсон. Нэг тулгуур зүсэлтийн хувьд формацын нэр, анх ялгасан автор, анх ялгасан газрын нэр, зүсэлтийн байршлын координат, ерөнхий панорам зураг, тулгуур зүсэлтийн багана зураг, хурдсын бичиглэл, палеонтологийн олдвор, хил зааг, формацын тархалтын сансрын зураг зэргийг оруулсан.

Ашиг тус: Геологийн голлох тулгуур зүсэлтүүд, сонирхолтой тогтоцыг газар дээр нь хялбар олох, чухал мэдээллүүдийг нэг доор авч болох боломжийг олгож байгаа анхны гарын авлага.

Түүнчлэн геологийн сонирхолтой түүхийг харуулсан өвөрмөц тогтоц, палеонтологийн ховор олдворыг хадгалж хамгаалах, цаашилбал үндэсний болон дэлхийн геопаркын хөтөлбөрийн хүрээнд хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх талаар асуудал дэвшүүлсэн байна.