“WORKBENCH” мужааны ажлын ширээний танилцуулга

Description

Ургамлын өсөлт хөгжилтийг идэвхжүүлэгч бордоо.

Зориулалт: ЕБС-ийн Дизайн технологийн хичээл, мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудад хэрэглэгдэнэ. Суралцагчдад мэргэжлийн зөв дадал хэвшил олгох, орчныг бүрдүүлэхэд ашиглана.
Сургалтад нэвтрүүлсэн үйл явц:
Мэргэжлийн сургалт болон Дизайн технологийн сургалтын шинэчилэлд үүсэн бий болоод байгаа зайлшгүй эрэлт хэрэгцээ, шийдвэрлэвэл зохих нөхцөл байдлыг судлан тогтоосны үндсэн дээр сургалтын хэрэглэгдэхүүнээс эхний хувилбараар  “WORKBENCH” мужааны ажлын ширээг зохион бүтээж хоёр аймгийн технологийн кабинетад суурилуулан сургалтанд хэрэглэж туршин, тодорхой хугацаанд судалгаа, дүн шинжилгээ хийлээ.
Дундговь аймгийн “Дизайн технологийн кабинет” 2015 он
Өвөрхангай аймгийн “Дизайн технологийн кабинет” 2016 он:

“WORKBENCH” мужааны ажлын ширээний ерөнхий байдлын зураг:

Бүтээгдэхүүний загварын патентын бүртгэлийн дугаар
30-0002868: