“МОНГОЛЫН УРГАМЛЫН АЙМАГ” 4-Р ДЭВТЭР

Description

Тодорхойлолт: “Монголын ургамлын аймаг” цуврал бүтээлийн 4-р дэвтэрт 11 овгийн 28 төрөлд багтах нийт 109 зүйл ургамлын адилцах нэрсийн тойм, төрөл ба зүйл таних түлхүүр, зүйл тус бүрийн дэлгэрэнгүй ойллого, ургах хугацаа ба орчин, монгол орны хэмжээнд болон ерөнхий тархалт, статус бүхий тэмдэглэл зэрэг холбогдох бусад мэдээллүүдийг багтаасан (87 зүйл ургамлын бие бүтцийн 39 зураг, 99 зүйл ургамлын тархалтын цэгэн 99 картыг хавсаргав). Энэхүү дэвтэрт 33 зүйл ургамлын 15 тойрогт тархацын шинэ 44 цэгийг анх тэмдэглэв.

Баталгаажилт: ISBN 978-99962-3-829-1