МОНГОЛ ДАХЬ ТӨРИЙН ЭРГЭЛТ (хоёр дахь хэвлэлт)

Description

Энэхүү бүтээлд XX зууны хориод оны Монголын түүхийн зангилаа асуудлууд, түүний дотор 1927-1928 оны үеийн  улс төрийн үйл явц дахь үзэл санаа, үйл ажиллагааны зөрчилдөөн, гадны оролцооны асуудлыг нарийвчлан судалж, задлан шинжлэх замаар  Коминтерн, БXК(б)-аас Монгол оронд зохион байгуулсан төрийн эргэлт, түүний стратеги, механизм, технологийн асуудлыг илрүүлэн тодруулж, сургамжийг баримт нотолгоотой гаргаж тавьсан дорвитой бүтээл юм. Эл зохиол нь хэвлэгдсэн цагаас  түүхчид, монгол судлаачдын сонирхлыг зүй ёсоор татаж эдүгээ олдоход бэрх болсон тул дахин хэвлэгдсэн байна.