Монголын хуульчийн ёс зүй

Description

Монголын хуульчийн ёс зүйн онол-практикийн зангилаа асуудал; хуульчдын ёс зүйн талаарх олон нийтийн үнэлэмж; хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал; төрийн албан хаагчийн ёс зүй; хуульчийн үйлчилгээний соёлын талаар авч үзсэн судалгааны илтгэлүүд багтсан.