Хөгжихүйн философи

Description

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, ялангуяа урт хугацааны хөгжлийн бодлогын философи үндэслэлийн асуудлыг нийгмийн болон улс төрийн философи, улс төрийн эдийн засгийн ухааны хүрээнд судлан боловсруулж өөрийн орны онцлогт тохирсон хөгжлийн замналыг тодорхойлоход чиглэсэн өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл.