Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх субьектив хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Description

Урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх субектив хүчин зүйлийг судлах онол-философи арга зүй, урт хугацааны хөгжилд нөлөөлөх субектив хүчин зүйлсийн практик асуудал, сонгодог ба сонгодог философи дахь хөгжлийн тухай үзэл санаа, урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг засаглалтай холбох асуудлыг судалгааны баялаг эх хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан авч үзсэн байна.