МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭМ ХЭМЖЭЭ

Description

Судалгааны ганц сэдэвт бүтээл нь “Монгол хэлний хэм хэмжээ судлал”, “Монгол хэлний дуудлагын хэм хэмжээ”, “Монгол хэлний үг хэрэглээний хэм хэмжээ”, “Монгол хэлний хэл зүйн хэм хэмжээ” гэсэн үндсэн дөрвөн бүлэгтэй, монгол хэл шинжлэлийн чиглэлээр хэвлэгдэж гарсан ном, судалгааны өгүүллийг боломжийн хэрээр ашиглажээ.

Монгол хэлний хэм хэмжээ судлал нь орчин үеийн хэл шинжлэлийн салбарт хэрэглээний асар их ач холбогдолтой.