МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ МУЖЛАЛЫН ЗУРАГ

Description

Одон орон геофизикийн хүрээлэнгээс  БХБЯ -захиалгаар 2018 онд хийсэн Монгол орны нутаг дэвсгэрийн газар хөдлөлтийн ерөнхий мужлалын 1: 1000000 зургыг  сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээр баяжуулан сайжруулж 2020 онд гаргалаа. Зургыг газар хөдлөлтийн балл, болон хөрсний оргил хурдатгал бүрээр  50, 500, 2500 давдагдах хугацааны хувьд  гаргасан.