Газар хөдлөлт бүртгэх хээрийн станцын хэвийн ажиллагааг хянах систем (ХАТ)

Description

Газар хөдлөлт бүртгэх хээрийн болон нүүдлийн станцын нүхэн байрны дотор байрлах сейсмометр, дижитайзер (тоон хөрвүүлэгч), сүлжээний төхөөрөмж, тэжээлийн систем зэргийн хэвийн ажиллагааны нөхцөл байдал, гадна байрлах төхөөрөмжүүд болох нарны зайн дэлгэцийн цэнэглэлт, бүрэн бүтэн байдал хэрэглээний горим, нүхэн байрны тагны төлвөөс гадна хэрэглэгч тус бүрийн хүчдэл, гүйдэл, орчны агаарын чийгшил, темпратур, усны мэдээлэл зэрэг утгуудыг сүүлчийн болон өмнөх утгуудын хамтаар төв рүү мэдээллэж график, тоон байдлаар интерфейс орчинд тасралтгүй харуулах, хянах, анхааруулах болон зарим нэгэн параметрүүдийг удирдах зэрэг үйлдэл хийдэг техник ба програм хангамж бүхий цогц систем  зохион бүтээж туршилтын журмаар хэрэгцээнд нэвтүүлээд байна.