УРГАМАЛЖЛЫН УРТ ХУГАЦААНЫ МОНИТОРИНГИЙН МӨНГӨНМОРЬТЫН ОЙТ ХЭЭРИЙН СУУРИНГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ

Description

Тодорхойлолт:“Мөнгөнморьт сумын болон Байдлаг багт ургаж буй ургамлуудын зүйлийн бүрэлдэхүүн /гуурст дээд ургамал,мөөг,хаг, хөвд /–ийг тогтоож жагсаалт гаргав. Мөн ашигт ургамлуудын тархац, нөөцийг тогтоож, ашигт бодисын агууламжийг тодорхойлов. Мөнгөнморьтын суурин байгуулагдсаны 10 жилийн ойг тохилдуулан 2009-2019 онуудад хийгдсэн судалгааны ажлуудыг үр дүнгээр бичигдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг бүтээл болгон эмхэтгэн гаргав.

Баталгаажилт: ISBN: 978-9919-9611-0-7

Эмхэтгэсэн: Б. Мөнх-Эрдэнэ, О.Мөнхзул, И. Түвшинтогтох, Н. Нямбаяр, Ц. Түмэнжаргал, Д. Маньдарь, О. Хонгорзул

Хянан тохиолдуулсан: И. Түвшинтогтох, Н. Нарантуяа.