Монголын эрдэмтэдийн “Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн засгийн коридор”-ын талаархи өгүүллийн эмхэтгэл”

Description

Энэхүү эмхэтгэлд Монгол-Орос-Хятад гурван улсын дунд сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй яригдаж байгаа “Эдийн засгийн коридор” байгуулах төслийн шинжлэх ухааны үндэслэл, ач холбогдлыг нухацтай судласан манай тэргүүлэх эрдэмтдийн өгүүллүүд багтсан болно.