Daylight дэлгэц

Description

Сургалтын орчинд байрлах пректорын дэлгэцийг гэрэлтэй орчинд ч дүрсний уналтгүй тод харагдуулах, сургалтын орчинг илүү сайжруулахад оршино. Сургалтын танхимийн гол хэрэглэгдэхүүн нь проектор, проекторын дэлгэц юм.

Ангид тод гэрэлтэй байвал орчны гэрлийг бууруулах шаардлага зайлшгүй гардаг. Ингэснээр анги танхимд харагдах орчин багасах, суралцагсдын анхаарал суларч идэвхи буурах, нойрмоглох, багшийн хяналт багасах, суралцагсад бүдэг гэрэлтэй үед тэмдэглэл үйлдэхэд бэрхшээл үүсэх, нүдний хараа муудах гэх мэт сөрөг талууд ихтэй байдаг. Гэрэлтэлтийг ANSI Lumens гэдэг нэгжээр хэмждэг. Энэхүү нэгжийн тоо ихсэх тусам проекторын гэрэлтэх чадвар их байна. Проекторын гэрэлтэх чадварыг тодорхойлон орчны гэрэл, дамжуулах дүрсний хэмжээ, мөн тусгах дэлгэцийн материал зэрэг нь чухал юм.

“DAYLIGHT” дэлгэц нь орчны гэрлийг бууруулахгүйгээр проекторын тусгаж буй дүрсийг илүү тод харуулж чадах юм. Төслийг хэрэгжүүлснээр орчны гэрлээс үл хамааран проекторын тусгаж буй дүрс тод харагдах, суралцагчдын нүдний хараа, эрүүл мэндэд гаж нөлөөгүй, суралцах идэвхэд нөлөөлөлгүй. Одоо нийтлэг хэрэглэж байгаа цагаан дэлгэцээс үнэ, өртгийн хувьд ижил Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс зарцуулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлж мэдлэгт суурилсан инноваци, технологи, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ”, “хууль зүйн салбарын техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, хуульд заасан үүргээ стандартын дагуу хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ” гэж заасан нь энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх нийгмийн шаардлага болж байна.