Чичирхийлэл үүсгэгч ширээ

Description

Акселерометр (хөрсний хурдатгал хэмжигч мэдрүүр)-т зохиомлоор механик хөдөлгөөн дамжуулах (чичиргэх) замаар ажиллагааг нь шалгах зориулалт бүхий shaking table-ийг  зохион бүтээж өөрсдийн турших, шалгах ажилдаа ашиглаж байна.  Shaking table гэж өгөгдсөн зааврын дагуу,  зохиомлоор чичирхийлэл үүсгэх зориулалт бүхий нэг, хоёр эсвэл гурван тэнхлэгт чөлөөтэй хөдлөж чадахуйц туршилтын тавцанг юм.