БОДЫН ШИРНИЙ ДЭВТЭЭЛЭГ, ШОХОЙДЛОГОТ ЭНЗИМ АШИГЛАХ АРГА

Description

Баталгаажуулалт:  Ашигтай загварын гэрчилгээ: 20-0002832, олон улсын ангилал: С 14С 1/00 ( 2006.01)

Тодорхойлолт:  Бодын шир боловсруулах технологийн 2–р дэвтээлгэнд кератиназын идэвхит энзим ашиглан үсний угийг сулруулах, цаашид бөсгөсөн шохой, хүхэрт натри ашиглан шимэнд нь явуулах шохойдлогын арга юм.

Зориулалт: Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн дэвтээлэг, үс сулруулах технологид цэвэр технологийн хүрээнд усны хэрэглэгээг багасгах, байгаль орчны бохирдол бууруулах зорилгоор хэрэглэнэ

 

Бүтээгдэхүүнийг туршсан, хэрэглэгээнд нэвтрүүлсэн байдал:

Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа туршилт үйлдвэрлэл бизнесинй АРМОНО корпорацийн туршилтын макро лаборараторид туршин баталгаажуулсан, арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд нэвтэрч байна.