БИЧИЛ ZPLAN

Description

Зориулалт: Малчид фермерүүд үржлийн ажлаа төлөвлөх боломжтой, зохиогчийн  онолын мэдлэг, туршилт, судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан зохиосон.

Тодорхойлолт:  “Баруун бүсийн ноолуурын чиглэлийн ямаанд малчдын нөхөрлөлд түшиглэсэн үржлиийн хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл ” онолын суурь судалгааны төслийн хүрээнд туршин ноолуурын чанар болон амьдын жингээр шилмэл хээлтүүлэгчдийг ашиглавал ямар хэмжээгээр сүргийн дундаж ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийг төлөвлөсөн.

Шинэлэг байдал, давуу тал, ач холбогдол: Үржлийн малын ашиг шимүүд нь дараагийн үе удамд хэрхэн удамшин нэмэгдэхийг урьдчилан төлөвлөж, үр дүнг хянах давуу тал, ач холбогдолтой