Бичил BLUP

Description

Монгол Улсын Оюуны Өмчийн газрын 2019 оны 08 сарын 20 өдрийн А/130 дугаар тушаалаар олгов.

Тодорхойлолт: “Баруун бүсийн ноолуурын чиглэлийн ямаанд малчдын нөхөрлөлд түшиглэсэн үржлиийн хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл” онолын суурь судалгааны төслийн хүрээнд малчдын бүлгийн ноолуурын чиглэлийн ямааг  ноолуурын болон амьдын жингээр хээлтүүлэгчдийг шилэн сонгож, үржлийн үнэлгээг тогтоосон

Зориулалт: Малчид фермерүүд үржлийн шилмэл малаа фенотип болон удам гарвалын үнэлгээ дээр үндсэлэн шилэн сонгох

Шинэлэг байдал, давуу тал, ач холбогдол: Үржлийн малын ашиг шимээр шилэн сонгох, үржлийн үнэлгээ хийх давуу тал, ач холбогдолтой