“МОНГОЛЫН УРГАМЛЫН АЙМАГ” 12-Р ДЭВТЭР

Description

Тодорхойлолт: “Монголын ургамлын аймаг” цуврал бүтээлийн 12-р дэвтэрт Amaranthaceae Juss. – Гагадайтан овгийн 29 төрөлд багтах 102 зүйл ургамлын адилцах нэрсийн тойм, төрөл ба зүйл таних түлхүүр, зүйл тус бүрийн дэлгэрэнгүй ойллого, ургах хугацаа ба орчин, монгол орны хэмжээнд болон ерөнхий тархалт, статус бүхий тэмдэглэл зэрэг холбогдох бусад мэдээллүүдийг багтаасан (71 зүйл ургамлын бүтцийн 19 зураг, 35 зүйл ургамлын тархалтын цэгэн 35 картыг хавсаргав).

Баталгаажилт: ISBN 978-99962-3-829-1