МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ-УРГАМАЛЖЛЫН 1:1500000 МАСШТАБТАЙ ЗУРАГ

Description

Монгол орны ой-ургамалжлын зураг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

А. Ой-ургамалжлын 1:15000000 масштабтай зураг, таних тэмдгийн хамт.

Б. Бүдүүвч зураг, тайлбар, ой-ургамалжлын хошуудын босоо бүслүүр, хэвтээ бүсийг харуулсан хүснэгтийн хамт.

В. Ой-ургамалжлын зургийн 49 таниур.

Энд уулын цармын тармаг ойн бүслүүрийг 1-9-р таниур, уулын тайгын ойн бүслүүрийг 10-21-р таниур, уулын тайгажуу ойн бүслүүрийг 22-24-р таниур, уулын тайгархаг ойн бүслүүрийг 25-40-р таниур, бүс дундын ойг 41-44-р таниур, цөлөрхөг хээр, цөлийн бүсийн заган ойг 45-49-р таниураар тус тус үзүүлэв.