Монголын дахь ардчиллын мөн чанар, төлөвших үйл явцын онцлог

Description

Ардчиллын тухай монголчуудын ойлголтын агуулга тодорхой бодит кейс дээр хэрхэн хэрэгжиж буйг болон Монгол дахь ардчиллын мөн чанар, төлөвших үйл явцын онцлог, тэдгээрийн талаарх иргэдийн ойлголт, төсөөллийн өөрчлөлтөд үнэлгээ хийх судалгааны үзэл баримтлалын талаарх мэдээлэл, судалгааны баримтад түшиглэн илэрхийлсэн байна.