Монгол

Description

Тус бүтээлд зохиогчийн ардчилал ба улс төрийн соёлын төлөвшил; Монголын ардчилалд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийг тодорхойлохыг зорьсон гадаад хэл дээр хэвлүүлсэн өгүүллүүд; Ардчиллын болон улс төрийн соёл, иргэний нийгэм, авлига, улс төрийн нам зэрэг орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны шинэ хандлагын талаарх гадаадын судлаачдын туурвисан бүтээлийн орчуулгууд багтсан.